✯Học sinh 24h✯ (CAC)
ADMIN: Chào mừng bạn đến hocsinh24h.
Hãy ĐĂNG NHẬP nếu là thành viên hoặc đăng kí.
Nếu không đăng kí hoặc đăng nhập mong bạn để lại nút like hoặc +1.Chúc mừng @"Hoàng Anh Thư" @"super.vuong anh" @"thuaan201001" đã đạt cấp super tv và được thưởng 5.000.000 xu thành tích.
Top posting users this week
Top posting users this month
61 Số bài - 97%
1 Bài gửi - 2%
1 Bài gửi - 2%
Top posters
562 Số bài - 35%
212 Số bài - 13%
Nhật Duy (210)
210 Số bài - 13%
198 Số bài - 12%
mr.panda (122)
122 Số bài - 8%
111 Số bài - 7%
Linh2004 (71)
71 Số bài - 4%
ADMIN (43)
43 Số bài - 3%
Tam Pham (41)
41 Số bài - 3%
Nam Tran (36)
36 Số bài - 2%
Bạn bè của hocsinh24h

Share
Go down
avatar
Nhật Duy
sáng lập viên
sáng lập viên
Điểm Điểm : 672304
Điểm HT : 140038
Join date : 08/07/2016
Age : 18
http://hocsinh24h.lifeme.net

Vui vẻ Re: thử gd diễn đàn

on Sun Oct 23, 2016 8:42 am
!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
avatar
Nhật Duy
sáng lập viên
sáng lập viên
Điểm Điểm : 672304
Điểm HT : 140038
Join date : 08/07/2016
Age : 18
http://hocsinh24h.lifeme.net

Vui vẻ Re: thử gd diễn đàn

on Sun Oct 23, 2016 8:41 am
<p>&nbsp;</p>
avatar
Nhật Duy
sáng lập viên
sáng lập viên
Điểm Điểm : 672304
Điểm HT : 140038
Join date : 08/07/2016
Age : 18
http://hocsinh24h.lifeme.net

Vui vẻ thử gd diễn đàn

on Sun Oct 23, 2016 8:37 am
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: x-large;">D&Ugrave; TH? N&Agrave;O ÐI N?A <span style="color: #008000;">HO&Agrave;NG SA - TRU?NG SA </span>L&Agrave; C?A <span style="color: #ff0000;">VI?T NAM</span></span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #008000;">HOANG SA - TRUONG SA </span>IS IN <span style="color: #ff0000;">VIETNAM,</span> THOUGH IN ANY</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: x-large;">CON NGU?I VI?T NAM, D&Ograve;NG M&Aacute;U VI?T NAM</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
<ul>
<li>
<a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
</li>
<li>
<a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
</li>
</ul>
<p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
<p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div class="pun-crumbs">
<p class="crumbs">
<a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>
<strong>{NAV_CAT_DESC}</strong>
</p>
</div>
<!-- BEGIN switch_fb_explain -->
<div class="main-content standalone">
<img src="http://illiweb.com/fa/admin/icones/big_ico/warning.png" class="left" alt="" />
<div id="fb_explain">Ð? k?t n?i t?i di?n dàn {SITENAME} thông qua Facebook Connect, b?n ph?i dang ký.
<br />Hãy b?t d?u vi?c dang ký c?a b?n b?ng cách ch?p nh?n nh?ng quy t?c này.</div>
<div
class="clear"></div>
</div>
<!-- END switch_fb_explain -->
<div class="main-content standalone">
<fieldset class="main-content standalone">
<legend style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold; font-variant: small-caps; font-family: Trebuchet MS; text-shadow: 1px 1px 1px rgb(0, 0, 0); margin-top: -10px;">N?i quy vNvcong.com</legend>
<div style="height: 265px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; text-align: justify; margin-right: -10px; padding-right: 15px;">
<br />{MY_RULES}
<br />Ban qu?n tr? {SITENAME} s? c? g?ng h?t s?c d? ch?nh s?a ho?c xóa bài vi?t sai ph?m càng s?m càng t?t. Tuy nhiên, dôi khi chúng tôi không th? xem xét t?t c? các bài vi?t. M?i bài vi?t du?c dang trên di?n dàn {SITENAME} th? hi?n t?m nhìn và ý ki?n ??c?a tác gi? tuong ?ng, nó không thu?c v? quan di?m chung c?a {SITENAME} (ngo?i tr? các bài vi?t c?a chúng tôi). Và do dó, chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? n?i dung thành viên dang t?i.
<br />
<br />Di?n dàn {SITENAME} s? d?ng cookie d? luu tr? thông tin trên máy tính c?a b?n. Nh?ng cookie này s? không ch?a b?t k? thông tin cá nhân, chúng ch? du?c s? d?ng nh?m t?o s? tho?i mái cho b?n và b?n có th? d? dàng xóa b? nó b?t k? lúc nào. Ð?a ch? e-mail ch? du?c s? d?ng d? xác nh?n các chi ti?t dang ký c?a b?n nhu m?t kh?u c?a b?n (và cung d? g?i cho b?n m?t kh?u c?a b?n trong tru?ng h?p b?n quên nó).
<br />
<br />Nh?ng bài vi?t vi ph?m s? du?c ch?nh s?a ho?c lo?i b? mà không thông báo tru?c. Thành viên vi ph?m nghiêm tr?ng s? l?p t?c b? ch?n truy c?p vinh vi?n.
<br />
<br />Internet là không ph?i m?t không gian vô danh, cung không ph?i m?t không gian không có lu?t l?! Chúng tôi gi? cho mình kh? nang thông báo cho các co quan pháp lu?t khi b?n có hành vi ph?m pháp. M?t d?a ch? IP c?a ngu?i vi?t s? du?c ghi l?i, vì th? b?n c?n tôn tr?ng nh?ng di?u ki?n này.
<br />
<br />
<center>------------------------------------------------------------</center>
<br />Khi dã ch?p nh?n các di?u kho?n trên và d?ng ý tham gia di?n dàn, b?n dã :
<br />- Th?a nh?n mình có d?y d? các di?u ki?n d? tham gia di?n dàn;
<br />- Cam k?t tôn tr?ng và th?c hi?n d?y d? các quy d?nh hi?n hành;
<br />- Cho phép nh?ng ban qu?n tr? {SITENAME} có quy?n xóa, di chuy?n ho?c ch?nh s?a các bài vi?t c?a b?n b?t k? lúc nào.
<br />
<br />
</div>
</fieldset>
<div class="main-content standalone">
<form action="{U_AGREE_OVER13}" name="agreeform" onsubmit="return checkform(this);" method="post">
<div>
<input type="checkbox" value="1" id="cb_rules_agree" name="agree" />
<label for="cb_rules_agree">
<strong> Tôi dã d?c và d?ng ý v?i n?i quy c?a VNV+</strong>
</label>
<input type="submit" style="float: right !important" value="Ti?p t?c dang ký" name="ok" />
</div>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14; color: #000080;">Ðây là khung dang kí v?i m?c dích don gi?n. B?n vui lòng vào trang lí l?ch d? thêm ho?c thay d?i thông tin</span></strong></p>

</div>
</div>
<script type="text/javascript">
function checkform(form) {
if (form.agree.checked == false) {
alert('B?n ph?i Ð?ng Ý nh?ng di?u l? c?a c?ng d?ng d? ti?p t?c dang ký!');
return false;
}
}
</script>
Sponsored content

Vui vẻ Re: thử gd diễn đàn

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết