✯Học sinh 24h✯
ADMIN: Chào mừng bạn đến cộng đồng hocsinh24h.
Hãy đăng kí nếu là học sinh hoặc đăng nhập nếu đã là thành viên hocsinh24h.


hotHOCSINH24H sẽ tặng quà bất ngờ cho thành viên đăng kí thứ 1000hot
Top posting users this week
Top posting users this month
26 Số bài - 19%
20 Số bài - 15%
17 Số bài - 13%
14 Số bài - 10%
12 Số bài - 9%
10 Số bài - 7%
10 Số bài - 7%
10 Số bài - 7%
8 Số bài - 6%
8 Số bài - 6%
Top posters
595 Số bài - 31%
Nhật Duy (270)
270 Số bài - 14%
229 Số bài - 12%
198 Số bài - 10%
mr.panda (146)
146 Số bài - 8%
145 Số bài - 8%
Linh2004 (106)
106 Số bài - 6%
QUANTRI (105)
105 Số bài - 6%
Nam Tran (59)
59 Số bài - 3%
Tam Pham (53)
53 Số bài - 3%

Share
avatar
Nhật Duy
sáng lập viên
sáng lập viên
Điểm HT : 140043
Tiềm Năng Tiềm Năng : 863293
Join date : 08/07/2016
Age : 18
http://hocsinh24h.lifeme.net
23102016
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: x-large;">D&Ugrave; TH? N&Agrave;O ÐI N?A <span style="color: #008000;">HO&Agrave;NG SA - TRU?NG SA </span>L&Agrave; C?A <span style="color: #ff0000;">VI?T NAM</span></span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #008000;">HOANG SA - TRUONG SA </span>IS IN <span style="color: #ff0000;">VIETNAM,</span> THOUGH IN ANY</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: x-large;">CON NGU?I VI?T NAM, D&Ograve;NG M&Aacute;U VI?T NAM</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
<ul>
<li>
<a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
</li>
<li>
<a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
</li>
</ul>
<p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
<p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div class="pun-crumbs">
<p class="crumbs">
<a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>
<strong>{NAV_CAT_DESC}</strong>
</p>
</div>
<!-- BEGIN switch_fb_explain -->
<div class="main-content standalone">
<img src="http://illiweb.com/fa/admin/icones/big_ico/warning.png" class="left" alt="" />
<div id="fb_explain">Ð? k?t n?i t?i di?n dàn {SITENAME} thông qua Facebook Connect, b?n ph?i dang ký.
<br />Hãy b?t d?u vi?c dang ký c?a b?n b?ng cách ch?p nh?n nh?ng quy t?c này.</div>
<div
class="clear"></div>
</div>
<!-- END switch_fb_explain -->
<div class="main-content standalone">
<fieldset class="main-content standalone">
<legend style="color: red; font-size: 20px; font-weight: bold; font-variant: small-caps; font-family: Trebuchet MS; text-shadow: 1px 1px 1px rgb(0, 0, 0); margin-top: -10px;">N?i quy vNvcong.com</legend>
<div style="height: 265px; overflow-y: scroll; overflow-x: hidden; text-align: justify; margin-right: -10px; padding-right: 15px;">
<br />{MY_RULES}
<br />Ban qu?n tr? {SITENAME} s? c? g?ng h?t s?c d? ch?nh s?a ho?c xóa bài vi?t sai ph?m càng s?m càng t?t. Tuy nhiên, dôi khi chúng tôi không th? xem xét t?t c? các bài vi?t. M?i bài vi?t du?c dang trên di?n dàn {SITENAME} th? hi?n t?m nhìn và ý ki?n ??c?a tác gi? tuong ?ng, nó không thu?c v? quan di?m chung c?a {SITENAME} (ngo?i tr? các bài vi?t c?a chúng tôi). Và do dó, chúng tôi không ch?u trách nhi?m v? n?i dung thành viên dang t?i.
<br />
<br />Di?n dàn {SITENAME} s? d?ng cookie d? luu tr? thông tin trên máy tính c?a b?n. Nh?ng cookie này s? không ch?a b?t k? thông tin cá nhân, chúng ch? du?c s? d?ng nh?m t?o s? tho?i mái cho b?n và b?n có th? d? dàng xóa b? nó b?t k? lúc nào. Ð?a ch? e-mail ch? du?c s? d?ng d? xác nh?n các chi ti?t dang ký c?a b?n nhu m?t kh?u c?a b?n (và cung d? g?i cho b?n m?t kh?u c?a b?n trong tru?ng h?p b?n quên nó).
<br />
<br />Nh?ng bài vi?t vi ph?m s? du?c ch?nh s?a ho?c lo?i b? mà không thông báo tru?c. Thành viên vi ph?m nghiêm tr?ng s? l?p t?c b? ch?n truy c?p vinh vi?n.
<br />
<br />Internet là không ph?i m?t không gian vô danh, cung không ph?i m?t không gian không có lu?t l?! Chúng tôi gi? cho mình kh? nang thông báo cho các co quan pháp lu?t khi b?n có hành vi ph?m pháp. M?t d?a ch? IP c?a ngu?i vi?t s? du?c ghi l?i, vì th? b?n c?n tôn tr?ng nh?ng di?u ki?n này.
<br />
<br />
<center>------------------------------------------------------------</center>
<br />Khi dã ch?p nh?n các di?u kho?n trên và d?ng ý tham gia di?n dàn, b?n dã :
<br />- Th?a nh?n mình có d?y d? các di?u ki?n d? tham gia di?n dàn;
<br />- Cam k?t tôn tr?ng và th?c hi?n d?y d? các quy d?nh hi?n hành;
<br />- Cho phép nh?ng ban qu?n tr? {SITENAME} có quy?n xóa, di chuy?n ho?c ch?nh s?a các bài vi?t c?a b?n b?t k? lúc nào.
<br />
<br />
</div>
</fieldset>
<div class="main-content standalone">
<form action="{U_AGREE_OVER13}" name="agreeform" onsubmit="return checkform(this);" method="post">
<div>
<input type="checkbox" value="1" id="cb_rules_agree" name="agree" />
<label for="cb_rules_agree">
<strong> Tôi dã d?c và d?ng ý v?i n?i quy c?a VNV+</strong>
</label>
<input type="submit" style="float: right !important" value="Ti?p t?c dang ký" name="ok" />
</div>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14; color: #000080;">Ðây là khung dang kí v?i m?c dích don gi?n. B?n vui lòng vào trang lí l?ch d? thêm ho?c thay d?i thông tin</span></strong></p>

</div>
</div>
<script type="text/javascript">
function checkform(form) {
if (form.agree.checked == false) {
alert('B?n ph?i Ð?ng Ý nh?ng di?u l? c?a c?ng d?ng d? ti?p t?c dang ký!');
return false;
}
}
</script>
Share this post on:diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Comments

avatar
on Sun Oct 23, 2016 8:41 amNhật Duy
<p>&nbsp;</p>
avatar
on Sun Oct 23, 2016 8:42 amNhật Duy
!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
Sponsored content
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết